Raamatupidamine ja analüüs edukale raamatupidajale ja finantsjuhile


I moodul Raamatupidamine ja analüüs on osa 4 päevasest koolitusest Raamatupidamine ja analüüs, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile.

Läbiviijad:

Raili Kuusik,
mitmete finantskavandamise ja –juhtimise valdkonna koolituste lektor, eelarvestaja ja analüütik.

Eesmärk:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
 • teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises;
 • praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:
Raamatupidajad, majandusarvestajad, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, juhid, juhatuse liikmed, finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Koolituse kestvus:

2  päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi 

Ajakava

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmine päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:

I Moodul

I ja II koolituspäev - Raamatupidamine ja analüüs
Lektor Raili Kuusik

Raamatupidamise algtõdede värskendamine.
Olulisemad muudatused Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendutes.
Terminoloogia. Raamatupidamise printsiibid. Praktilised näited.
Aruanded ja nende sisu. Seoste tundmine. Praktiline näide.
Bilanss ja selles toimuvad muutused. Praktilised näited.
Kasumiaruannete skeemide teisendamine. Praktiline näide.
Kasumlikkus versus kasulikkus. Praktiline näide.
Rahakäibeplaan ja selle sisu. Praktiline näide.
Rahavoogude aruande meetodid, analüüs ja juhtimine. Näide.
Praktilised ülesanded lahendamiseks, tulemuste analüüs ja hindamine.
Projektijuhtimine. Tulude ja kulude kajastamine aruannetes.
Toetuste liigid ja nende sisu. Seosed aruannetega. Praktilised näited.
-Aruannete koostamine, esitamine ja kontroll.
-Praktilised ülesanded.

Analüüs ja selle vajalikkus ettevõtte igapäevases töös.
Analüüsis kasutatavad aruanded, analüüsi meetodid.
Aruannete ja meetodite kombineerimine, rakendamine. Näide.
-Praktiline töö: aruannetete struktuuri analüüs.
Horisontaalanalüüs ja vertikaalanalüüs. Näide.
Suhtarvuanalüüs. Näide.
Lühi- ja pikaajalised makseraskused. Näide.
Pankrotiohu hindamine aruannete baasil. Näide.
Järeldused ja ettepanekud juhtkonnale parendustegevuseks.
-Praktiline ülesanne lahendamiseks. Tulemuste sisuanalüüs.

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

 


Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.