Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine

2 päeva

 

 Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitaja: Sander Karu, 
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse 
Tel: 5043202
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing, ABC) ja eelarvestamise (activity-based budgeting, ABB) teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud ja praktiseerinud põhilisi tegevusi tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamisel organisatsioonis ning avalike teenuste kaardistamisel
 • leidnud võimalusi tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma organisatsioonis
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks oma töös
Sihtgrupp:

Avaliku sektori juhid, spetsialistid, raamatupidajad, finantsjuhid

Koolituse kestvus: 2 päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi
Ajakava

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmine päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:
 • Tegevuspõhine juhtimine, kuluarvestus ja eelarvestamine
 • Tegevuspõhine juhtimine (activity based management);
 • Tegevuspõhine kuluarvestus (activity based costing)
 • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity based budgeting)

 • Millist väärtust loob avaliku sektori tegevuspõhine juhtimine ja kuluarvestus ühiskonnale?
 • Tegevuspõhise kuluarvestuse eelised ja puudused

 • Raamatupidamise baasteadmiste värskendus
 • Raamatupidamise printsiibid, põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus

 • Ettevalmistused tegevuspõhise kuluarvestuse süsteemi kulumudeli loomiseks
 • Mida teen juhina selleks, et luua eeldused tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamiseks?
 • Riigi strateegiline juhtimine, finantsjuhtimine, eelarvestamine, raamatupidamine Valitsemisala, tulemusvaldkonna, programmi, meetme, põhikirja ja põhimääruse seosed avalike teenuste ja tegevustega
 • Mis on avalik teenus ja tegevus?
 • Avalike teenuste kaardistamine
 • Kriitiliste edufaktorite määratlemine Väärtusahela analüüs
 • Protsesside ja tegevuste kaardistamine
 • Praktiline näide: Avalike teenuste ja tegevuste mõõtmine

 • Kulude arvestuse baasteadmiste värskendus
 • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises
 • Avalik teenus (toode) kui kuluobjekt
 • Avaliku teenuse (toote) kuluarvestuse protsess
 • Avaliku teenuse (toote) kogukulude kujunemine
 • Kulukohtade ja kululiikide arvestus
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus (activity based costing, ABC)
 • Ülesanne. Kulude arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil

 • Tegevuspõhise kuluarvestuse ja kulumudeli juurutamine

 • Avaliku sektori kulumudel
 • Nõuded asutuse, ministeeriumi ja valitsemisala kuluarvestusele ja kulumudelile
 • Hierarhiline seos asutuste kuluarvestuse ja valitsemisala tegevuspõhise eelarve vahel

 • ABM, ABB ja ABC projekti väljatöötamine ja juhtimine
 • 8 sammu tegevuspõhise kuluarvestuse ja eelarvestamise juurutamisel
 • Kuluobjektide valik

 • Avalike teenuste kaardistamine ja otstarbekate mõõdikute valik
 • Kuidas kaardistada avalikke teenuseid?
 • Praktiline tegevus: Mõõdikute lisamine avalikele teenustele
 • Tegevuste defineerimine ja kulukogumite moodustamine
 • Tegevuste hierarhia koostamine
 • Tegevuse kulukogumitele põhjendatud kulukäituri(te) valik ja mõõtmine
 • Tegevuste kulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral
  - otsemeetod
  - astmeline meetod
  - vastastikuse mõju meetod
 • Ressursside kulude arvestamine
 • Ressursikulude paigutamine ja/või jaotamine tegevuste kulukogumitesse
 • Tegevuste (kulukogumite) kululukäituri(te) määra arvestamine
 • Tegevuse (kulukogumi) kulude jaotamine kuluobjektidele

 • Tegevuspõhine aruandluse analüüs
 • Otsuste puu tegevuste analüüsiks
 • Miks ABC ja ABM juurutamine ebaõnnestub?
 • Millele keskenduda, et edukalt juurutada tegevuspõhine kuluarvestus avalikus sektoris?

 

Koolituse meetod: Õppimine läbi tegevuse
 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

 

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................