Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs e-õppena


Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
 

Koolitaja: 
Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Eesmärk ja õpiväljundid: (vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

* värskendanud eelarvestamise ja hinnakujunduse baasteadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest
* lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel
* praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist
* koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

 

Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, äriarenduse spetsialistid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, finantscontrollerid,majandusarvestuse  analüütikud jt nii ettevõtetest kui ka avalikust sektorist.

 

e-õppe korraldus: 

 • Õppematerjalid: 
  slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  - 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 15
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid


Olulisemad teemad:
Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
Eelarvete koostamise eesmärgid
Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
Eelarvestamine juhtimissüsteemis
Prognoosimine ja eelarvestamine
Eelarvete koostamise meetodid
- „Ülevalt alla“ või „alt üles“?
- baasist või nullbaasist?
- perioodiline või pidev?
Eelarvekorraldus
Eelarvesegmentide moodustamine
Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
Ettevalmistused eelarvete koostamiseks
Visioon ja missioon
Eesmärgid ja strateegia
Strateegiline eelarvestamine ja strateegiate valik
Strateegiline modelleerimine
Väärtusahela analüüs
Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)
Traditsioonilise eelarve koostamine
Põhitegevuse eelarvete koostamine
Tulude ja kulude arvestus eelarvete koostamiseks
Kulukandjate valik ja arvestus
Kulukohtade määratlemine ja arvestus
Kulude liigitamine
Kulude arvestuse meetodi valik
Põhitegevuse eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)
Finantseelarvete koostamine
Investeeringute eelarvestamine
Eelarvestatud kasumiaruanne
Rahakäibe (rahavoogude, kassavoogude) prognoosimine ja eelarvestamine
Lühiajaline rahakäibe prognoos
Pikaajaline rahakäibe prognoos
Rahakäibe prognoosi koostamise etapid
Eelarvestatud bilanss
Eelarvestatud rahavoogude aruanne
Otsemeetod
Kaudmeetod
Tulude eelarvestamine ja hinnakujundus
Müügieelarvete koostamine
Millele keskenduda müügieelarvete koostamisel?
Riskide hindamine
Hinnakujundus
Mis on hind?
Kliendiväärtus ja kulud
Olulisemad hinda mõjutavad tegurid
Hinnakujunduse meetodid
Täiskuluarvestusel põhinev hinnakujundus
Jääktuluarvestusel põhinev hinnakujundus
Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki
Sihtkuluarvestus
Allahindluse ja müügimahu seosed
Dumping ja keelatud hinnakujundus
Hinnakirja koostamine
Transferthindade (siirdehindade, sisehindade) kujundamine
Põhitegevuse eelarvete koostamine
Materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
Tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
Üldkulude ja üldkulude eest väljamaksete eelarvestamine
Investeeringute mõju omahinnale (kuludele)
Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine traditsioonilisel meetodil (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)
Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
Traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused
Praktiline ülesanne: Tegevuspõhise eelarve koostamine
Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine
- Paindlikud eelarved controllinguks
- Kaizen eelarvestamine
- Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
- Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine
Millele keskenduda eelarvete analüüsil?
Eelarvete kasutamise stiil
Miks eelarvetest ei ole kasu?
15 soovitust eelarvete koostamiseks


Koolituse meetod:  e-õpe - õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa

 
Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 


Osalejate arvamusi:

Kõige väärtuslikum koolitusel: Eelarve on täitmiseks. Iga investeering on homme kulu.
Eriti jäi meelde: Sümpaatne oma valdkonda peensusteni tundev koolitaja.
Plaanin kasutada tulevikus: Kõike eelarvestamisega seonduvat, mida saan oma äris rakendada.

Meelis

 

Põhjalik, tänapäevane, tasakaalustatult struktureeritud ettevalmistus eelarveprotsessiks.

Helen


 

 

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................